Omnipark

Beste huurders en gebruikers van Ter Aa,

Ook in het nieuwe jaar willen we jullie graag op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom Omnipark de Brug. Vorig jaar heeft in het teken gestaan van dromen en het zetten van een stip op de horizon. De eerste plannen zijn vorig jaar gepresenteerd op de openbare bijeenkomst van 15 december. Denk hierbij aan ideeën als het organiseren van gezamenlijke activiteiten, aantrekken van nieuwe leden, inzet van vrijwilligers, aansluiten bij het onderwijs en plannen voor een gezamenlijke accommodatie.

Uit de bijeenkomst zijn veel positieve geluiden gekomen met hier en daar een kritische noot en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagde avond. Ideeën en suggesties worden meegenomen in het toekomstplan voor het beoogde Omnipark. De ingeslagen weg moet dit jaar meer concrete vorm gaan aannemen. De werkgroepen gaan daarom door met de korte en lange termijn acties die ze hebben gesteld.

Wil jij ook nauwer betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom het Omnipark? Laat dan van je horen! Voor verschillende werkgroepen, accommodatie, activiteiten, sporttechnisch, financiën & communicatie, kunnen we nog enthousiaste mensen gebruiken die mee willen denken. Laat je horen bij het bestuur van je vereniging of meld jezelf via debrug@gmail.com.

Wij gaan vol enthousiasme het nieuwe jaar in en hopen dat jullie ons steunen in het uitvoeren van de gestelde plannen. Met vragen en/of opmerkingen rondom dit project kun je altijd bij ons terecht.

Met sportieve groet,

Stuurgroep “De Brug” 


De gemeenteraad zei vorig jaar vrijwel unaniem ja tegen de komst van Omnipark De Brug. Het was alleen niet de krachtige ja waarop we hadden gehoopt. Het was een ja in de zin van: ‘Ja, we steunen het idee dat er ooit een omnipark moet komen.’ Wij vinden: als het initiatief dan inderdaad breed gedragen wordt, als er zo veel enthousiasme en lof is voor het werk dat al is gedaan, dan moet je ook doorpakken. Daarom wilden we van alle partijen weten hoe zij tegenover de aanleg van het Omnipark staan. We legden hen vier vragen voor, waarop zij per mail antwoordden.

 

Welke tekst in het verkiezingsprogramma van uw partij is gewijd aan de realisatie van Omnipark de Brug?

 

CDA: Het CDA ziet grote voordelen van omniverenigingen en meerdere sporten onder één dak. Daarom faciliteren we sportverenigingen die plannen hebben op dat gebied. Waar mogelijk zoeken we combinaties met bijvoorbeeld het onderwijs, de wijkfunctie of zorg en welzijn. Zo dragen we bij aan vitale, toekomstbestendige kernen en wijken. Wij omarmen Omnipark De Brug in Erp, dat is uitgegroeid tot een breed gedragen leefbaarheidsproject met sporten, bewegen en ontmoeting als belangrijkste dragers. Het CDA wil Omnipark De Brug samen realiseren met de inzet van het waterschap en de ‘omniparkers’.

 

D66: D66 is van mening dat de toekomstzekerheid van sportverenigingen in de verschillende kernen gebaat is bij het model van Omniparken (integraal huisvestingsmodel). Door het huidige college is er een gedachterichting aangegeven voor het Omnipark in Erp. D66 vindt dat hier budget aan toegekend moet worden zodat er een mooie sport, culturele en

 maatschappelijke voorziening komt die past bij de wensen van Meierijstad in het algemeen en Erp in het bijzonder.

 

Gemeentebelang Meierijstad: In Erp dient de realisatie  van het Omnipark (vernieuwing sportpark) onvoorwaardelijk te worden doorgezet en ondubbelzinnig en concreet in toekomstige begrotingen te worden opgenomen.

 

HART: Er staat dat wij met een realistisch financieel plan voor Omnipark Erp willen komen (pagina 52) en dat we een inspanningsverplichting aangaan om Omnipark te realiseren (pagina 66).

 

HIER: Het Omnipark in Erp ontwikkelt zich tot een sportpark voor jong en oud, die ook de leefbaarheid van de kern Erp ten goede komt. HIER zet zich actief in om de dekking van het gefaseerde uitvoeringsplan op te nemen in de meerjarenbegroting.

 

LOKAAL: Speerpunten uit ons verkiezingsprogramma  voor Erp 2022-2026 zijn:

  • Realisatie van Omnipark De Brug
  • Initiatieven van inwoners serieus nemen en faciliteren.
  • Veilige wandel- en fietsroutes naar verenigingsaccommodaties

 

PvdA: Omnipark realiseren binnen de financiële kaders zoals eerder door de raad gesteld.

 

SP: Wij gunnen Erp een multifunctioneel Omnipark als hart van deze gemeenschap.

 

VVD: In verschillende hoofdstukken staan passages waarom wij denken dat het een goed initiatief is: maatschappelijk goed, goed voor de gezondheid, goed voor de sociale cohesie, wij zijn voor de omni-gedachte. Het park is een mooie uitwerking hiervan. Het multifunctioneel gebruik van accommodaties en sportvelden leidt tot een beter rendement van de investeringen. De VVD wil ruimte bieden aan duurzame initiatieven met een sluitend businessplan.

 

Is uw partij voorstander van het realiseren van het Omnipark in Erp?

 

CDA: Wij hebben in 2016 als enige omniparken genoemd in ons verkiezingsprogramma. Dit staat er nu weer in. Wij denken dat dit de oplossing is om verenigingen levensvatbaar te houden in de 13 kernen. In Erp zien we hierin het schoolvoorbeeld hoe dit zou kunnen.

 

D66: Ja

 

HART: Jazeker

 

HIER: Wij hebben van meet af aan aangegeven in principe een voorstander te zijn  voor de ontwikkelingen van het Omnipark. HIER vindt gezondheid topprioriteit. Een goede gezondheid is waardevol voor iedereen. En HIER streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan mee doen en er toe doet. In het Omnipark komen deze speerpunten samen.

 

LOKAAL: Ja

 

PvdA: Ja

 

SP:  Ja

 

VVD: Ja. Wel zouden we graag goed naar de business case willen kijken, bijvoorbeeld een optie om woningen toe te voegen zou een absolute meerwaarde kunnen zijn, zowel maatschappelijk als financieel. Ook zien wij de enorme natuurwinst in combinatie met waterberging die het park oplevert. De samenwerking met het waterschap is daarbij onmisbaar.

 

 

Is uw partij, in geval van coalitiedeelname, voornemens om de realisatie van het Omnipark zowel in het nieuwe coalitieakkoord als in het college programma de kadernota en de begroting op te nemen?

 

CDA: We gaan dit zeker in het coalitieakkoord en college programma verwerken. Ook in de kadernota en begroting wordt dit opgenomen als dit aan de orde is.

 

D66: D66 heeft in 2021 geknokt voor het vrijmaken van geld voor het Omnipark in Erp. Andere partijen steunden dat niet. Daarom vinden wij natuurlijk dat er een budget aan het Omnipark toegekend moet worden zodat er een mooie sport, culturele en maatschappelijke voorziening komt die past bij de wensen van Meierijstad in het algemeen en Erp in het bijzonder.

 

HART: Jazeker

 

HIER: Hoe onze partij daarover denkt wordt duidelijk aangegeven in het antwoord van vraag 1. De partij maakt nu deel uit van de coalitie. Het is uiteraard nog niet duidelijk of dat zal blijven na de verkiezingen. Wat los staat van dat HIER wel opnieuw in de coalitie zou willen deelnemen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid voortzetten.  Een coalitie vormen doe je niet alleen, je bent ook dan afhankelijk hoe andere partijen erin zitten.                     

Omnipark is voor ons een voorbeeld traject en plek waarvoor we ons actief inzetten om het op te laten nemen in het coalitieakkoord.

 

LOKAAL: Ja, De Omni gedachte is een grote kans om de voorzieningen in alle kernen te blijven behouden. Erp is hier in de kartrekker geweest. Daarnaast ligt er een geweldige kans om meerdere opdrachten in te vullen. Klimaat adaptatie/ waterberging/ sport/ cultuur /recreatie/ beweging voor ouderen.

 

PvdA: Ja

 

SP: Ja

 

VVD: Ja, wij willen het in de begroting opnemen. Dit zal overigens ook moeten, wil het park gerealiseerd kunnen worden.

 

 

Staat uw partij achter realisatie middels scenario 1 of scenario 2 zoals geschetst in de raadsinformatiebrief van 14 december jongstleden?

 

CDA: Wij zien op dit moment graag scenario 2 het liefst gerealiseerd worden. Naast het feit dat dit goedkoper is, is het ook sneller gerealiseerd.

 

D66: Op het eerste gezicht lijkt scenario 2 de beste keuze te zijn: een snellere realisatie tegen lagere kosten. Maar we zien wel dat er voor scenario 2 in 2026 een investering van 12,6 miljoen nodig is. Dat is natuurlijk een fors bedrag waar we als D66 willen kijken of het niet verstandiger is om de investering meer te spreiden zodat we het budget makkelijker kunnen vinden. Bij D66 gaat het vooral om het aanleggen van het Omnipark. Mocht de reservering van zo’n groot bedrag in 2026 in de voltooiing van het park in de weg zitten dan vinden wij het verstandiger om dat via scenario 1 te doen. Hoewel de totale prijs dan wel iets hoger uitvalt.

 

HART: Hart vindt dat de scenariokeuze een zaak is van de betrokkenen in Erp. Enerzijds omdat zij dat vanwege hun inzet de afgelopen jaren verdienen. Anderzijds omdat die betrokkenheid aansluit op onze visie op, wat wij noemen, politieke burgerparticipatie.

Daaruit vloeit voort dat we willen dat die Erpse betrokkenen inbreng, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen bij de afwegingen over de financiering van het plan. Het steekt Hart dat coalitie en College de afgelopen jaren het Erpse plan omarmden, verwachtingen wekten en het uiteindelijk lieten bij niets meer dan een ‘denkrichting’. Die terughoudendheid maakt dat nu alle partijen, waaronder Hart, voor het College de kastanjes uit het vuur mogen halen.

Wat Hart betreft staan twee zaken als een paal boven de Aa: 1. het plan is vergeleken met het inwonertal van Erp behoorlijk duur; 2. de gemeente heeft de morele verplichting om ondanks die vaststelling de gewekte verwachtingen waar te maken – of het nu scenario 1 of 2 is. Hart gaat door roeien en ruiten om Omnipark Erp te realiseren. Beloofd.

 

HIER: Scenario 2 klinkt erg aanlokkelijk omdat de uitvoering versneld zal zijn en daardoor onder andere ook minder omslagkosten. (Als er besloten had kunnen worden om in 2021 te bouwen had het immers miljoenen minder gekost.)

 

LOKAAL: Ja, Scenario 2 heeft onze voorkeur omdat:

  • Totale Investering is lager, met daarbij lagere kapitaallasten.
  • Meer zekerheid van bijdragen / subsidies bij eerder starten van werkzaamheden.
  • Meer zekerheid voor de initiatiefnemers van doorgang Omnipark De Brug door realisatie van MFA naar voren te halen.  

 

PvdA: Beide scenario’s passen binnen ons standpunt. Scenario 2 is volgens de raadsinformatiebrief van 14 december goedkoper en sneller qua uitvoering. Daarmee zou het voor ons de voorkeur hebben.

 

SP: 2

 

VVD: Wij gaan voor scenario 2. Dit scenario geeft de kortste doorlooptijd en de laagste investering. Wel dient in de business case nog gekeken te worden naar ‘meekoppelkansen’ zoals woningbouw, kinderopvang en fitness om het investeringsbedrag te verlagen.